top of page

Algemene voorwaarden

1. Definities 
a.   Freelancer: De zelfstandige, Roos Bulder.  
b.   Opdrachtgever: De partij die de dien
sten van de freelancer inhuurt. 
c.   Project: Het specifieke project of de ta
ak waarvoor de freelancer is ingehuurd.


2. Scope van de diensten 
a.   De freelancer zal de afgesproken diensten en werkzaamheden uitvoeren zoals overeengekomen met de opdrachtgever. 
b.   Eventuele wijzigingen aan het project moeten schriftelijk worden overeengekomen

door beide partijen.


3. Tarieven en betaling 
a.   De tarieven en betalingsvoorwaarden worden vooraf overeengekomen tussen de freelancer en de opdrachtgever. 
b.   Facturen moeten worden betaald binnen de afgesproken termijn van 14 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
c.   Bij vertraging in de betaling kan de freelancer een vertragingsrente in rekening brengen conform de wettelijke rentevoet.


4. Intellectueel eigendom 
a.   Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het door de freelancer gecreëerde materiaal blijven bij de freelancer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
b.   De opdrachtgever ve
rkrijgt het recht om het gecreëerde materiaal te gebruiken voor het specifieke project of doel waarvoor het is gemaakt.


5. Vertrouwelijkheid 
a.   De freelancer verbindt zich ertoe om alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever niet aan derden bekend te maken, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen.


6. Aansprakelijkheid 
a.   De freelancer is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van het door de freelancer gecreëerde materiaal. 
b.  De aansprakelijkheid van de freelancer is beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever aan de freelancer is betaald voor de desbetreffende diensten.


7. Annulering en beëindiging 
a.    Zowel de freelancer als de opdrachtgever hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging. 
b.    Bij een lopende overeenkomt bedraagt de opzeggingstermijn
één maand, met ingang op de eerste dag van de volgende maand na de datum van de schriftelijke opzegging.
c.    Tijdens de opzeggingstermijn zullen beide partijen hun verplichtingen blijven nakomen zoals overeengekomen in de lopende overeenkomst. 
d.    Eventuele openstaande betalingen en vergoedingen voor reeds uitgevoerd werk blijven verschuldigd en moeten worden voldaan binnen de overeengekomen betalingstermijnen.


8. Overmacht 
a.   In geval van overmacht, zoals natuurrampen, oorlogen of andere onvoorziene omstandigheden, zijn beide partijen niet aansprakelijk voor vertragingen of niet-nakoming van verplichtingen.


9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
a.   Op deze overeenkomst is het recht van De Nederlandse Staat van toepassing. 
b.   Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. 


10. Volledige overeenkomst 
a.   Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de freelancer en de opdrachtgever met betrekking tot het specifieke project en vervangen alle eerdere afspraken.

Door akkoord te gaan met de diensten van de freelancer, bevestigt de opdrachtgever dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.
 

bottom of page